InfoRodzic
 18 123 45 67 / 600 123 456

Misja przedszkola

W naszym przedszkolu:  

 • Każde dziecko traktowane jest podmiotowo, jednakowo ważne i kochane.
 • Uczymy dzieci otwartości, spontaniczności i twórczego myślenia w swoich działaniach. Staramy się wzmacniać poczucie własnej wartości, wykształcać umiejętność okazywania uczuć, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
 • Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane.
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka, by wspierać go na każdym etapie jego życia.
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
Łącko przedszkole
Łącko przedszkole
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości: pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach  prowadzonych przez dobrze przygotowaną i stale doskonalącą swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną.
 • Kadra pedagogiczna wciąż doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.